Home » Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. 

2. Definities

2.1     Visual Workplace B.V.: gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 68823444 handelend onder de naam Visual Workplace B.V.

2.2     Website: de website van Visual Workplace B.V., te raadplegen via http://www.visualworkplace.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

2.3     Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Visual Workplace B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

2.4     Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Visual Workplace B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

2.5    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Visual Workplace B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2     Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Visual Workplace B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door Visual Workplace B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Prijzen en informatie

4.1          Alle op de Website en in andere van Visual Workplace B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen in euro’s zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2          Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

4.3          De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Visual Workplace B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Visual Workplace B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4          Visual Workplace B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.  

4.5          Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Visual Workplace B.V. gelden slechts bij benadering.

5. Totstandkoming Overeenkomst

5.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Visual Workplace B.V. en het voldoen aan de daarbij door Visual Workplace B.V. gestelde voorwaarden. 

5.2    Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Visual Workplace B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

5.3     Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Visual Workplace B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6. Registratie

6.1     Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

6.2     Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een wachtwoord. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord, welke minimaal moet voldoen aan de gestelde eisen, waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website.

6.3    Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Visual Workplace B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

6.4    Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Visual Workplace B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat Visual Workplace B.V. gepaste maatregelen kan nemen. 

7. Uitvoering Overeenkomst

7.1    Zodra de bestelling door Visual Workplace B.V. is ontvangen, stuurt Visual Workplace B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

7.2    Visual Workplace B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

7.3    De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Visual Workplace B.V.. 

7.4    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

7.5    Indien Visual Workplace B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.6    Visual Workplace B.V. raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

7.7    Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7.8    Visual Workplace B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

8. Herroepingsrecht / retour

8.1    Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Visual Workplace B.V. binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Visual Workplace B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. 

8.2    Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 

8.3     Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Visual Workplace B.V. te retourneren, dan wel binnen deze termijn Visual Workplace B.V. op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.         

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 • T.a.v. Retour
 • Visual Workplace B.V.
 • Bijsterhuizen 2436
 • 6604LL, WIJCHEN 

8.4    Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. 

8.5     Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8.6     Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn op een veiling;
 • Diensten.

9. Betaling

9.1    Klant dient betalingen aan Visual Workplace B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Visual Workplace B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

10. Garantie en conformiteit

10.1     Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Visual Workplace B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

10.2     Visual Workplace B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Visual Workplace B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Visual Workplace B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

10.3    Een door Visual Workplace B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 

10.4    Deze garantie geldt niet indien: 

 • De afnemer jegens Visual Workplace B.V. in gebreke is; 
 • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
 • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Visual Workplace B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.    

Visual Workplace B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

10.5     Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Visual Workplace B.V. daarvan in kennis te stellen. 

10.6     Indien Visual Workplace B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

11. Aanbiedingen

11.1     Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

11.2      Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Visual Workplace B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

11.3      Mondelinge toezeggingen verbinden Visual Workplace B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

11.4      Aanbiedingen van Visual Workplace B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

11.5      Visual Workplace B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

11.6      Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.     

11.7     Bij acties geldt geen maximum afname.   

*12. Klachtenprocedure

12.1     Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Visual Workplace B.V., dan kan hij bij Visual Workplace B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

12.2     Visual Workplace B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal TnP Visual Workplace binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

13. Aansprakelijkheid

13.1    Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

13.2    De totale aansprakelijkheid van Visual Workplace B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

13.3    Aansprakelijkheid van Visual Workplace B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

13.4    Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Visual Workplace B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Visual Workplace B.V..

13.5    De aansprakelijkheid van Visual Workplace B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Visual Workplace B.V.onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Visual Workplace B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Visual Workplace B.V. in staat is adequaat te reageren. 

13.6     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Visual Workplace B.V. meldt. 

13.7     In geval van overmacht is Visual Workplace B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1    Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Visual Workplace B.V..

14.2    Eigendom van alle door Visual Workplace B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Visual Workplace B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Visual Workplace B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Visual Workplace B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.3    De door Visual Workplace B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.4    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.5    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Visual Workplace B.V. of een door Visual Workplace B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Visual Workplace B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.6    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Visual Workplace B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.7     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Visual Workplace B.V.. 

15. Persoonsgegevens

15.1     Visual Workplace B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde Privacy Policy.

15.2    Visual Workplace B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

16. Slotbepalingen

16.1    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

16.2     Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Visual Workplace B.V. gevestigd is. 

16.3    Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

16.4    Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

18. Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Visual Workplace B.V.
Bijsterhuizen 2436
6604 LL, WIJCHEN

+31 (0)24 - 82 00 265
info@tnpvisualworkplace.nl

KvK 68 82 34 44
BTW NL 857608022B01